กองบรรณาธิการ


บรรณาธิการที่ปรึกษา

นายไชยนันท์ แสงทอง

นางสาวนาตยา อุดร

นายพิบูล จันทร์แหยม

นายพร้อมอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

นางสาวจีระนันท์ ศรีวงษ์ชัย

อาจารย์ ดร.มารวย ปณะราช

อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต

อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ กอบตระกูล

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.นัฐยา บุญทองแสน

กองบรรณาธิการ

ผศ.อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ

อาจารย์ ดร.จินตนา วีระปรียากูร

อาจารย์ ดร.มารวย ปณะราช

อาจารย์ ดร.ดำรง แสนสิงห์

อาจารย์ ดร.สุขุมาล เกิดนอก

อาจารย์ ดร.รุจิรา วิทยากร

อาจารย์ แสงจ่อย อินทจักร

อาจารย์ ณัฐธยาน์ ทำดี

อาจารย์ Josemari Cordova

อาจารย์ Eunice Barbara C. Novio

อาจารย์ อังควิภา แนวจำปา

อาจารย์ พิชญา วรรณพงศ์เจริญ

อาจารย์ รามณรงค์ นิลกำแหง

อาจารย์ บัลลังก์ จงวัฒนานุกูล

อาจารย์ วรญา โรจนาปภาพร

อาจารย์ โชคดี คู่ทวีกุล

อาจารย์ ศศิวิมล เปียหมื่นไวย์

อาจารย์ สุภาวดี ปิ่นน้อย

อาจารย์ กรปรียา ใจสำราญ

อาจารย์ ศศิธร อิ่มวุฒิ

อาจารย์ วราพร โภชน์เกาะ

อาจารย์ ธมนวรรณ ป้อมสนาม

อาจารย์ สายสวาท โคตรสมบัติ

อาจารย์ เพ็ญภัทรา เติมพันธ์

อาจารย์ อมรรัตน์ คลองโนนสูง

อาจารย์ สุทธิภาสน์ พงศ์เจริญวานิช

อาจารย์ กิติพงษ์ จันทร์ถาวร

อาจารย์ วรายุ ศิรินนท์

Mr. HE XIANGNG

Mrs. XIN ANHNG

จัดทำโดย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ถ.เพชรมาตุคลา ต.มะเริง อ.เมือง

นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-220-898

โทรสาร 044-220-898 กด 5

Website : www.m-culture.go.th/

nakhonratchasima

ออกแบบการผลิต

บริษัท โพรงหมี ครีเอทีฟ จำกัด

พิมพ์ที่

บริษัท สมบูรณ์การพิมพ์ จำกัด